• Vychází z podopatření III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
 • Zaměřuje se na podporu:

 a) dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí (místních komunikací, veřejných prostranství)

 b) vodovodů, kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu

 c) územních plánů

 • Indikátory:
  • km komunikací
  • počet napojených osob na vodovod nebo kanalizaci
 • Žádat o dotaci mohou:
  • obce, svazky obcí, NNO, zájmová sdružení PO, církve a jejich organizace, příspěvkové organizace
 • Max. výše způsobilých výdajů 2 mil. Kč
 • Min. výše způsobilých výdajů 50 tis. Kč 
 • Max. výše dotace 90 %