Dne 29. 3. 2016 byla shromážděním partnerů a správní radou MAS schválena finální podoba Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko o.p.s. pro období 2014 – 2020 (SCLLD). Strategie byla předložena k posouzení na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a zároveň zaslána ke zveřejnění v Databázi strategií. Po schválení SCLLD ze strany MMR ČR může MAS zahájit proces vypisování prvních výzev.

Schválenou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje včetně příloh naleznete zde:

Dokumentaci ze společného zasedání shromáždění partnerů, správní a dozorčí rady MAS ze dne 29. 3. 2016 v Lišově naleznete zde: