Při vypracovávání strategie MAS Hlubocko – Lišovsko bylo zapojeno obyvatelstvo celého území MAS. V rámci dotazníkového šetření byly osloveny všechny domácnosti území MAS (vyjma obcí Jivno a Dubičné, které přistoupily až v průběhu roku 2014, resp. 2015). Byl připraven komplexní dotazník, který byl na přelomu července a srpna 2014 distribuován prostřednictvím České pošty s.p. Tímto způsobem bylo zapojeno do přípravy strategie více než 22 000 obyvatel bez rozdílu pohlaví, věku, vzdělání a profese. Je tedy zřejmé, že uvedená forma zapojení veřejnosti do regionálního dění umožnila anonymně se vyjádřit k dění v obcích a ovlivnit zaměření a koncipování strategie. Vráceno a vyhodnoceno bylo téměř 300 dotazníků.


V letních měsících roku 2014 proběhlo i dotazníkové šetření názoru návštěvníků regionu Hlubocko – Lišovska. Z dotazníků nevyplynula výrazně překvapivá data, přesto se podařilo zachytit určité podněty a impulzy pro diskusi a pro další podporu a zvýšení spokojenosti návštěvníků.


Z hlediska podrobné analýzy stavu obcí byli do přípravy strategie zapojeni představitelé všech 21 členských obcí MAS v rámci dotazníkového šetření v obcích. Vyplňování dotazníků probíhalo při osobním rozhovoru se starosty nebo byly dotazníky zasílány a vraceny elektronickou poštou. Vyhodnocení získaných dat tvoří důležitou součást analytické části SCLLD.


Zájmové skupiny, jejichž představitelé se podíleli na plánování a přípravě SCLLD, se začaly formovat v průběhu let 2013 a 2014. Ze strany MAS byly postupně oslovovány subjekty, které měly zájem aktivně se podílet na rozvoji území. Velkou měrou se na přípravách na nové dotační období 2014 – 2020 podílely také zástupci zakladatelských subjektů MAS: Svazek obcí Budějovicko – Sever, Svazek obcí Lišovsko, G-PROJECT, s.r.o., Okresní agrární komora České Budějovice, BESI a.s., Lesy Hluboká nad Vltavou a.s., STEINBAUER LECHNER s.r.o. a Jihočeská RŮŽE z.s..


Zástupci MAS Hlubocko – Lišovsko se pravidelně účastní zasedání svazků obcí, jejichž území je shodné i s územím MAS. Na těchto zasedáních MAS pravidelně informuje starosty svých členských obcí o postupu při tvorbě SCLLD a diskutuje možné projektové záměry v dotačním období 2014 – 2020.


Dne 5. 3. 2015 se ve společenském sále obce Borek konalo první zasedání shromáždění partnerů MAS Hlubocko – Lišovsko, kde byl schválen Statut organizační složky MAS a zvoleni členové jednotlivých orgánů organizační složky. Členové shromáždění partnerů a zároveň zástupci jednotlivých zájmových skupin MAS (Rozvoj občanské vybavenosti, Rozvoj zemědělství, Rozvoj podnikání a cestovního ruchu a Rozvoj obecně prospěšných aktivit) byli informováni o dotačních možnostech v období 2014 – 2020, o průběhu schvalování jednotlivých operačních programů a o tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v území MAS Hlubocko – Lišovsko. Partnerům MAS byla představena pracovní verze SCLLD a zároveň byli přizváni k podílení se na její konečné podobě. Dokumenty k zasedání zde.


V průběhu let 2015 a 2016 se třikrát konala i neformální pracovní setkání zástupců všech zájmových skupin, kde byli jejich členové i hosté z řad veřejnosti informováni o průběhu tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v území MAS Hlubocko – Lišovsko. Zároveň zde byly postupně představovány jednotlivé operační programy, do nichž se MAS Hlubocko – Lišovsko plánovala zapojit, byly zde prodiskutovávány projektové záměry potenciálních žadatelů z řad zástupců obcí
i soukromého sektoru. Vzhledem k tomu, že svou účast na pracovních setkáních nepotvrdili vždy všichni zástupci zájmových skupin, nebyla tato setkání konána zvlášť pro jednotlivé zájmové skupiny, ale společně. Hlavním přínosem těchto setkání byla zejména možnost prodiskutovat jednotlivá témata z více úhlů pohledu a detailně probrat dopady jednotlivých možných rozhodnutí jak z hlediska veřejného, tak i soukromého či neziskového sektoru. Vedlejším aspektem těchto setkání bylo
i navázání kontaktů a seznámení jednotlivých aktérů v území, kteří mají zájem o jeho rozvoj. Toto síťování je a bude důležité pro další činnost MAS i smysluplný komplexní rozvoj celého území MAS Hlubocko – Lišovsko a tvoří základ pro budoucí animační aktivity MAS.

Pracovní setkání zájmových skupin Borek 7. 5. 2015Pracovní setkání zájmových skupin Hluboká nad Vltavou 22. 10. 2015Pracovní setkání zájmových skupin Hluboká nad Vltavou 3. 3. 2016

 Vzhledem k tomu, že MAS Hlubocko – Lišovsko patří k relativně menším MAS z hlediska územního rozsahu, zástupci MAS hojně komunikují s partnerskými i nepartnerskými aktéry v území telefonicky, elektronicky i osobně. Při těchto konzultacích jsou diskutovány zejména jednotlivé projektové záměry budoucích potenciálních žadatelů, jejichž náměty a připomínky nemalou měrou přispěly ke konečné podobě SCLLD.


Na webových stránkách MAS je k dispozici široké veřejnosti pracovní i konečná verze Strategie CLLD. Jakýkoli člen komunity má možnost podílet se na přípravě strategie a na uvedené kontakty zasílat své dotazy, náměty, postřehy a připomínky, případně prostřednictvím internetového formuláře. Této možnosti podílení se na tvorbě SCLLD využilo mnoho již zkušených žadatelů z období 2008 – 2013, ale i nových potenciálních žadatelů v území, s jejichž přispěním byla vytvořena Databanka projektů. Tuto databanku MAS Hlubocko – Lišovsko využívala a zohlednila při tvorbě SCLLD s ohledem na schválené operační programy a aktuální komunitní plánování. Databanka projektů je dostupná zde.


Komunitní projednání pracovní verze strategie a dotačních možností v MAS proběhla ve dnech 17. 12. 2015 se starosty obcí (veřejným sektorem) na OÚ Borek a MÚ Lišov. Jednání se zúčastnili téměř všichni starostové v území MAS, v plném počtu tedy byla zastoupena zájmová skupina Rozvoj občanské vybavenosti.

Komunitní projednání pracovní verze SCLLD (veřejný sektor) Borek 17. 12. 2015Komunitní projednání pracovní verze SCLLD (veřejný sektor) Lišov 17. 12. 2015

 Projednání pracovní verze SCLLD s podnikateli, zemědělci a zástupci NNO na území (soukromým sektorem) proběhlo v zasedací místnosti MÚ Lišov dne 15. 2. 2016. Jednání se zúčastnili partneři a zástupci zájmových skupin MAS (Rozvoj zemědělství, Rozvoj podnikání a cestovního ruchu a Rozvoj obecně prospěšných aktivit), ale také ostatní aktéři a potenciální žadatelé v území. Dokumenty z obou zasedání jsou dostupné zde.

 Komunitní projednání pracovní verze SCLLD (soukromý sektor) Lišov 15. 2. 2016

Dne 29. 3. 2016 proběhlo na společném zasedání shromáždění partnerů, správní a dozorčí rady MAS závěrečné komunitní projednání finální verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje včetně příloh a následně i schválení všech dokumentů shromážděním partnerů a správní radou MAS.

Společné zasedání shromáždění partnerů, správní a dozorčí rady MAS MÚ Lišov 29. 3. 2016

Zápisy, prezenční listiny, projednávané dokumenty a fotodokumentace ze všech zasedání týkajících se SCLLD jsou dostupné na webových stránkách MAS zde.