Posílení absorpční kapacity JK

Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. připravila v termínu 29. 11. – 1. 12. 2006 národní konferenci s názvem „Partnerství pro rozvoj regionů – příprava na programové období EU 2007 – 2013“. Konference probíhala v Parkhotelu Hluboká nad Vltavou (www.parkhotel-hluboka.cz) a jejím hlavním tématem byla příprava projektů pro programové období EU na roky 2007 - 2013, prohloubení spolupráce a partnerství soukromého a veřejného sektoru v klíčových oblastech (cestovní ruch, podpora podnikání, rozvoj venkova) a úloha MAS při realizaci programu LEADER+ a LEADER ČR.

Posílení absorpční a administrativní kapacity Jihočeského kraje
Rozpočet: 491 000 Kč
Přidělený grant: 491 000 Kč
Termín realizace: 1. 9. 2006 - 31. 5. 2007
Výstupy projektu: Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. jako partner projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity Jihočeského kraje realizovala tyto aktivity (vytvoření internetového portálu www.leader2007.eu včetně jeho správy, uspořádání třídenní konference na téma rozvoj venkova a program LEADER, uspořádání zahraniční exkurze do Finska pro 10 osob)
Forma financování: Společný regionální operační program
Archiv: Národní konference o rozvoji venkova a cestovním ruchu
Studijní cesta do Finska
Restaurace jezdecké farmy HuittistenRestaurace jezdecké farmy Huittisten

Přednáška na radnici města HuittinenPřednáška na radnici města Huittinen

zástupci LAG Joutsenten Reitti na radnici v městězástupci LAG Joutsenten Reitti na radnici v městě

Návštěva finské střední školy Äetsä - sborovnaNávštěva finské střední školy Äetsä - sborovna

Clutterbuck´s House ve městě Vammala - muzeumClutterbuck´s House ve městě Vammala - muzeum

Jezdecká farma HuittistenJezdecká farma Huittisten

Kinnalan Koukku - místní farmaKinnalan Koukku - místní farma
Ve dnech 14. – 17. prosince 2006 byla zrealizována studijní cesta po Finsku, kterou zorganizovala Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko. Tato exkurze byla připravena ve spolupráci sfinskou místní akční skupinou Joutsenten Reitti Ry. Joutsenten Reitti Ry je jedna z58 místní akčních skupin ve Finsku, jejíž hlavním cílem je aktivovat, podporovat a financovat rozvoj venkova. Proto i studijní cesta MAS Hlubocko Lišovsko byla zaměřena na rozvoj finského venkova. Hlavními tématy, které byly ve Finsku představeny a diskutovány bylo hnutí a rozvoj venkova, role obcí vrozvoji venkova, organizační uspořádání, postup práce a referenční projekty místní akční skupiny, zemědělství, zpracování potravin, diverzifikace farem, rozvoj kultury a cestovního ruchu.
Účastníci této exkurze byli vybráni se snahou inspirovat co nejširší okruh případných realizátorů projektů. Zúčastnili se tak:
- představitelé jihočeských místních akčních skupin
• MAS Hlubocko – Lišovsko, o.p.s. – JUDr. Jan Šmidmayer
• MAS Vodňanská ryba – PhDr. Alena Cepáková
• MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s. – Ing. Miroslava Malenová
• MAS Krajina srdce – Ing. Michal Arnošt
- starostové jihočeských obcí
• Obec Úsilné - Ing. Pavel Kašpárek
• Obec Borek – Václav Fučík
• Obec Hosín – Josef Matouš
- zástupci státního sektoru
• SZIF Praha – Ing. Lucie Lopatová
- zástupci soukromého sektoru, který spolupracuje při realizaci projektů pro rozvoj venkova
• G-PROJECT, s.r.o. – Ing Lukáš Tryml
• Ekologos, o.p.s. – Barbora Vlková

Během celého programu účastníky doprovázel manažer a manažerka finské místní akční skupiny Joutsenten Reitti Ry – Petri Rinne a Elina Rantalahti.
Hlavním cílem této exkurze tak bylo inspirovat účastníky krealizaci různorodých projektů, a to představením projektů finské místní akční skupiny, obcí i soukromých subjektů. Díky bezprostřednímu kontaktu srealizátory jednotlivých projektů mohli zúčastnění diskutovat o rozdílech či podobnostech ve využívání dotací EU.
Program této studijní cesty byl následující:

Čtvrtek 14. 12. 2006
Přílet na letiště Helsinky Vantaa.
Cesta do hotelu Ellivuori (www.ellivuori.fi).
Představení místní akční skupiny Joutsenten Reitti Ry – Petri Rinne, manažer – hlavní cíle, nejúspěšnější projekty, rozdání propagačních materiálů, diskuse nad rozdíly mezi českými a finskými místními akčními skupinami.

Pátek 15. 12. 2006
Během dopoledne došlo ksetkání na městském úřadě města Huittinen, jež čítá 9 072 obyvatel a těží ze svého výhodného postavení na trasách mezi velkými městy. Vkonferenční místnosti úřadu se nám představil místopředseda místní akční skupiny Joutsenten Reitti Ry a zároveň „prostředník pro zemědělce“, tedy poradce, který pomáhá zemědělcům efektivně podnikat i získávat dotace zevropských a dalších fondů. Poradce, který by byl – jak se zúčastnění vyjádřili – potřeba i vČeské republice. Účastníci exkurze měli možnost zhlédnout prezentaci, jež představovala významné osobnosti (např. Sibelius) a další specifika dané oblasti, tedy oblasti okolo obce Huittinen. Ze samotné prezentace jsme se také dozvěděli zajímavý fakt, že sama obec zaměstnává 479 lidí - toto číslo je tak vysoké, protože mezi zaměstnance obce patří i učitelé (203 učitelů) a zdravotníci (144 zdravotníků). Diskuse se strhla nad rozdílnými metodami vzemědělství.
Další prezentace na městském úřadě města Huttinen se ujal manažer místní akční skupiny Joutsenten Reitti Ry – Petri Rinne (www.joutsentenreitti.fi). Na rozdíl od předchozího přednášejícího již nepředstavoval specifika oblasti, ale činnost dané místní akční skupiny, jež vznikla vroce 1999. Posluchačům sdělil základní informace a hlavní činnosti skupiny. O tom, že tato MAS je velmi aktivní, svědčí i fakt, že za posledních 5 let bylo vnovinách uveřejněno 130 tiskových zpráv o činnosti Joutsenten Reitti Ry a skupinou bylo zrealizováno okolo 130 úspěšných projektů. Mezi projekty, na něž jsou manažeři Joutsenten Reitti Ry nejvíce pyšní, patří projekt snázvem „Youth gathering house in Kiikka“, tedy jakási klubovna pro mladé, kterou si mládež sama opravuje, organizuje vní různá setkání apod. Dalším úspěšným projektem je pak „Household services for the elderly in Hämeenkyrö“, tedy projekt, který umožňuje bezplatné poskytování služeb pro starší občany, od nakupování až po odmetání sněhu. A posledním jmenovaným projektem pak byl „Social enterprise for the unemployed in Mouhijärvi“. Tento projekt zprostředkoval práci dlouhodobě nezaměstnaným, a to vdílně, kde vyrábí dřevěné výrobky. Stručně byly zmíněny projekty na recyklaci odpadu, zlepšení kvality vody a mnoho dalších.
Poslední dopolední přednáška byla zaměřena na potravinářský průmysl, jež je vobci Huittinen a jejím okolí velmi rozšířený (tvoří 30 % průmyslu). Zajímavé informace ztéto oblasti se posluchači dozvěděli od Mariky Kilpivuori ze společnosti Satafood, jež od roku 1999 pomáhá malým potravinářským organizacím provádět potravinářský průzkum a prosazovat se na trhu (www.satafood.net). Poskytuje drobným podnikatelům (např. pekařům) konzultační činnost, jež spočívá ve sdělování nových receptur, a to vše scílem porazit na trhu velké supermarkety. Satafood tak vytváří nové procesy ve výrobě, nové recepty, obaly a kontroluje kvalitu a hygienu potravin.
Následovala exkurze po vybraných farmách, jež čerpají finanční prostředky zfondů Evropské unie nebo národních fondů. Jednou ztěchto farem byla farma Huittisten Ratsastuskeskus (www.huittistenratsastuskeskus.fi), která se zaměřuje na jezdectví. Další navštívené farmy byly mnohem odlišnějšího zaměření – dřevařství, společenská setkání apod. Poslední farmou, jež jsme navštívili, byla agroturistická farma Haapaniemi sloužící především krozvoji cestovního ruchu v dané oblasti.

Sobota 16. 12. 2006
Dopolední program tvořila návštěva „Mr. Clutterbuck´s House“ ve městě Vammala (www.herrahakkaraisentalo.net). Jedná se o muzeum známého finského dětského spisovatele Mauri Kunnas, jež získalo dotaci zevropských fondů, jak nám sdělila manažerka muzea Hanna-Leena Rossi. Muzeum je vybudováno formou zábavného střediska, kde mohou místní děti trávit čas hraním si spostavičkami z pohádek Mariho Kunnase.
Svou činnost nám na farmě Kinnalan Koukku představil tvůrce přírodních dokumentárních filmů, Antti Yrjölä. I on realizuje projekty, na něž získává dotace zfinských i evropských fondů. Těmito projekty jsou především festivaly dokumentárních filmů, jimiž se snaží přiblížit přírodě.
Po zhlédnutí výstupů činnosti místní umělkyně Anneli Keinonen (www.annelikeinonen.fi) následovala návštěva střední školy obce Äetsä. Projekty školy, způsob vyučování a specifický výběr předmětů nám nastínila ředitelka školy Ulla Yli-Hongisto. Zajímavý zmíněný projekt školy nese název „Studenti pro venkov“, který se přeshraniční spoluprácí snaží přilákat do Finska zahraniční studenty.
Sobotní den ukončila návštěva farmy ve vesnici Lantula.

Neděle 17. 12. 2006
Na neděli byl již naplánován odjezd do Helsinek a odlet zpět do Prahy.