Projekty ostatní

Ve středu 23. 5. 2007 se v Parkhotelu Hluboká nad Vltavou konal úvodní seminář k projektu „Vývoj nových modulů dalšího profesního vzdělávání regionálních manažerů". Účastníci semináře se dozvěděli informace o strukturálních fondech EU v letech 2007 – 2013, informace o činnosti Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Stěžejním tématem semináře však byly informace týkající se samotného projektu „Vývoj nových modulů dalšího profesního vzdělávání regionálních manažerů" a e-learningového vzdělávání včetně praktické ukázky práce v e-learningovém programu eDuceo.

Vývoj nových modulů dalšího profesního vzdělávání regionálních manažerů
Realizátor: Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko
Doba realizace: 1. 11. 2006 – 30. 6. 2008
Partneři projektu: Ekologos, o.p.s.
Regionální agrární komora Jihočeského kraje
Svazek obcí Budějovicko - sever
Zdroje finančních prostředků: Evropský sociální fond
- Operační program Rozvoj lidských zdrojů
- Priorita 3: Rozvoj celoživotního učení
- Opatření 3.3 – Rozvoj dalšího profesního vzdělávání
Výstupy projektu: 1 e-learningový program
21 vzdělávacích modulů
21 tištěných skript
21 workshopů
Cílové skupiny: odborníci úřadu státní správy a samosprávy
profesní sdružení
vzdělávací a poradenské instituce
nestátní neziskové organizace poskytující další profesní vzdělávání
zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců
obce, svazky obcí

 

Program úvodního semináře
10.00 – 11.15 Představení projektu – JUDr. Jan Šmidmayer
Činnost Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, Regionální operační program – JUDr. Jiří Trnka
Vzdělávací moduly a jejich lektoři – Ing. Michaela Švehlová
11.15 – 11.45 Občerstvení
11.45 – 13.00 Informace o strukturálních fondech EU, Programu rozvoje venkova a projektovém managementu – Bc. Jaroslava Černá
13.00 – 13.45 Oběd
13.45 – 15.00 E-learning – moderní forma vzdělávání, práce v e-learningovém programu – Ing. Michaela Švehlová

 

E-learning
E-learningový program umožňuje - registraci a evidenci účastníků
- sledování postupu účastníků ve výuce
- monitorování a reportování výsledků účastníků
- statistiky hodnocení
Výhody e-learningu Svobodná volba času studia
Úspora času a nákladů na vzdělávání
Jednotný systém výuky a testování znalostí
Absence stresu z momentálního studijního neúspěchu
Možnost konzultace s lektorem a s ostatními studenty
Rychlý a konzistentní přenos informací
Kontrola osvojených znalostí a dovedností
Sledování průběhu a výsledků studia
Nevýhody Absence motivujícího „živého" prostředí
Nutnost motivace
Nutnost PC a připojení k internetu
Závěrečný seminář
v rámci projektu Vývoj nových modulů dalšího profesního vzdělávání regionálních manažerů

Pořadatel
Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s.

Termín a místo konání
18. 6. 2008, 10.00 – 14.00, nám. Přemysla Otakara II. 117/32, České Budějovice

Program
09.30 – 10.00 Prezence účastníků
10:00 – 10.05 Přivítání
10.05 – 12.00 Závěrečný test (z každého dostudovaného modulu 1 test)
12.00 – 12.15 Coffee break
12.15 – 13.00 Systém projektového managementu na regionální úrovni v zahraničí
13.00 – 14.00 Zhodnocení projektu
14.00 – 14.15 Předání osvědčení o absolvování vzdělávání

Přístup do kurzu je z webové stránky www.mashl.cz , přes nabídku menu "Přístup do kurzu"
e1


Přihlašovací formulář aplikace eDoceo. Zvolíme "Přihlásit".
e2Zapíšeme uživatelské jméno a heslo - obdrželi jsme od správce kurzu.
e3


Zvolíme možnost "Student".
e4Úvodní informační text.
e5


e6e7e8
e9


e10
e11
e12
e13


e14
e15
e16
e17


e18
e19


e20
e21


e22

Místem realizace workshopů je sídlo společnosti G-PROJECT, s.r.o. nám. Přemysla Otakara II. 117/32, 370 01 České Budějovice.

Harmonogram workshopů
Modul Název modulu Lektor Datum Hodina
1b Operační programy 2007 – 2013 pro podnikatele Ing. Martina Štveráková 19.9.2007 9:00
3 Integrovaný operační program Ing. Martina Rybář 20.9.2007 9:00
2c Regionální operační program pro podnikatele Michaela Fouňová 20.9.2007 13:00
1a Operační programy 2007 – 2013 pro neziskové organizace včetně samosprávy Ing. Jana Moravcová 17.10.2007 9:00
5 Lidské zdroje a zaměstnanost Mgr. Tomáš Chovanec 17.10.2007 13:00
4a OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Miroslav Kotoun BBS. 18.10.2007 9:00
2b Regionální operační program pro samosprávy Ing. Jana Filipová 26.10.2007 9:00
4b OP Přeshraniční spolupráce Česko - Rakousko Ing. Jaroslava Žemličková 14.11.2007 13:00
6a OP Podnikání a inovace pro velké podniky Ing. Dana Feferlová 29.11.2007 13:00
7 OP Životní prostředí a OP Doprava Mgr. Zdeněk Havlíček 12.12.2007 13:00
9 OP Výzkum a vývoj pro inovace Ing. Michaela Novotná 7.11.2007 9:00
8 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ing. Michaela Švehlová 9.1.2008 9:00
10a Projektový management - tvorba projektu (teorie) Ing. Petra Rašková 10.1.2008 9:00
10b Projektový management - tvorba projektu (praxe) Ing. Martina Kučerová 10.1.2008 13:00
11d Program rozvoje venkova 2007 - 2013 – Osa IV - Leader Mgr. Michal Jarolímek 6.3.2008 9:00
11c Program rozvoje venkova 2007 - 2013 - Osa III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova Ing. Michaela Švehlová 19.3.2008 9:00
6b OP Podnikání a inovace pro MSP Ing. Lukáš Tryml 19.3.2008 13:00
2a Regionální operační program pro neziskové organizace Ing. Martina Kučerová 20.3.2008 9:00
10c Projektový management - řízení projektu, udržitelnost a vyúčtování (teorie + praxe) Ing. Jaroslava Žemličková 20.3.2008 13:00
11a Program rozvoje venkova 2007 - 2013 - Osa I – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví Ing. Václav Včelák 21.3.2008 9:00
11b Program rozvoje venkova 2007 - 2013 - Osa II – Zlepšování životního prostředí a krajiny Ing. Václav Včelák 21.3.2008 13:00