Projekty ostatní

Integrovaná rozvojová strategie území Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko o.p.s. (dále též „strategie“) je dokumentem koncipovaným na nové programovací období Evropské unie v letech 2007 – 2013. Je sestavována paralelně s přípravou dokumentů na úrovni Evropské unie, České republiky (Národní rozvojový plán) i Jihočeského kraje (Program rozvoje územního obvodu), resp. regionu soudržnosti Jihozápad, který sdružuje kraj Jihočeský s krajem Plzeňským (Regionální operační program). To je výhodou, ale i nevýhodou. Výhoda spočívá v tom, že k 1. lednu 2007, kdy se počíná nové období čerpání dotací z fondů Evropské unie, bude mít místní akční skupina odpovídající strategii, která zaštítí obecní i další projekty. Nevýhoda spočívá v tom, že výše uvedené dokumenty jsou dnes v pracovních verzích a pravděpodobně v následujících měsících doznají ještě podstatných změn. Na to zpracovatel této strategie reaguje doporučením, aby byla strategie aktualizována, zejména na úrovni priorit a opatření, v dalších letech zejména na úrovni opatření a aktivit (projektů). Zde je vhodné vymezit klíčové pojmy strategie:
  • vize: definuje obecné cíle, kterých chceme dosáhnout v dlouhodobém horizontu,
  • priorita: rozpracovává vizi do specifických oblastí, které zejména přispějí k jejímu naplnění,
  • opatření: jde o rozpracování priorit na několik cílených zásahů,
  • aktivita: jde o projekty, které naplní jednotlivá opatření.

 


     Dotazník

     Vyhodnocení dotazníku - celá MAS

     Vyhodnocení dotazníku - podle jednotlivých obcí
Dopracování Integrované územní strategie rozvoje venkova pilotního charakteru
 
Rozpočet: 470 000 Kč
Přidělený grant: 470 000 Kč
Termín realizace: 1. 11. 2005 - 31. 3. 2006
Výstupy projektu: V rámci projektu vznikla Integrovaná rozvojová strategie území Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. s výhledem na nové programovací období Evropské unie v letech 2007 – 2013. Byla sestavována paralelně s přípravou dokumentů na úrovni Evropské unie, České republiky (Národní rozvojový plán) i Jihočeského kraje (Program rozvoje územního obvodu), resp. regionu soudržnosti Jihozápad, který sdružuje kraj Jihočeský s krajem Plzeňským (Regionální operační program).
Forma financování: Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
Archiv:

Analýza území vychází ze tří základních zdrojů informací:

  • analýza dosavadních dokumentů,
  • dotazníkové šetření,
  • vlastní sběr statistických dat.
Analýza dosavadních dokumentů spočívá v tom, že v minulosti již byly realizovány různé strategie, plány či studie, a to jak na úrovni obcí, mikroregionů či okresu, které je možno i nyní využít. Hlavními dokumenty tohoto typu jsou Program rozvoje mikroregionu Budějovicko – sever, RERA a.s., 2004, Aktualizace rozvojové strategie mikroregionu Lišovsko a akční plán rozvoje pro rok 2005 a následující období, BESI a.s., 2005 a Strategie rozvoje města Hluboká nad Vltavou, JUDr. Jan Šmidmayer, 2005.

 

Dotazníkové šetření bylo realizováno formou anketního dotazníku, který byl distribuován do všech domácností, a to ve všech 18 obcích nacházejících se v obvodu MAS. Dále byl dotazník vyplňován na internetu. Otázky směřovaly k praktickým problémům občanů a souhrn výsledků je blíže popsán ve speciální kapitole.

 

Třetím a zároveň nejvýznamnějším zdrojem dat bylo vlastní shromažďování různých statistických informací. Informace byly shromažďovány na dvou úrovních – za celý obvod MAS a na úrovni jednotlivých obcí. Výhodou této analýzy je tedy to, že čtenář nemusí číst celou analýzu, ale vždy pouze shrnutí za celý obvod MAS a dílčí analýzu jedné obce. Zdrojem dat byly především veřejné instituce (především Český statistický úřad) a jednotlivé obce, které poskytly publikace a další informace o vlastní historii či současnosti.

 

Dotazníkové šetření bylo realizováno ve všech 18 obcích MAS. Dotazník byl zaslán poštou celkem do 7 261 domácností.  Na vyplnění dotazníku bylo občanům dáno k dispozici 7 dnů. Šetření bylo realizováno formou zpětné obálky, náklady  hradil zpracovatel. Motivace k odpovědím byla zvýšena možností výhry 3 cen, které věnovala Restaurace a vinárna Na Růžku v Hluboké nad Vltavou. Dotazník bylo možno vyplnit jak anonymně, tak s uvedením kontaktních údajů. Na obálce byly uvedeny základní informace o MAS a jejím poslání. Každá domácnost tak dostala informaci o tom, kdo je MAS a jaké jsou její cíle.
 
     pdf  Dotazník
     excel  Souhrny pro MAS