Dopracování Integrované územní strategie rozvoje venkova pilotního charakteru
 
Rozpočet: 470 000 Kč
Přidělený grant: 470 000 Kč
Termín realizace: 1. 11. 2005 - 31. 3. 2006
Výstupy projektu: V rámci projektu vznikla Integrovaná rozvojová strategie území Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. s výhledem na nové programovací období Evropské unie v letech 2007 – 2013. Byla sestavována paralelně s přípravou dokumentů na úrovni Evropské unie, České republiky (Národní rozvojový plán) i Jihočeského kraje (Program rozvoje územního obvodu), resp. regionu soudržnosti Jihozápad, který sdružuje kraj Jihočeský s krajem Plzeňským (Regionální operační program).
Forma financování: Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
Archiv: