Název projektu: CLLD - přípravné, podpůrné a provozní činosti Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008981

Projekt je zaměřen na přípravné, podpůrné a provozní činnosti prováděné Místní akční skupinou Hlubocko - Lišovsko o.p.s. k zajištění dobrého fungování komunitně vedeného místního rozvoje v období 2014 - 2020. Projekt navazuje na úspěšně realizovaný Strategický plán LEADER 2007 - 2013, zahrnuje náklady na zpracování Strategie CLLD a provozní činnosti, které budou spočívat v přípravě a vyhlašování výzev, příjmu žádostí, hodnocení a výběru projektů, monitorování a evaluaci SCLLD.

Cílem projektu je zajištění realizace úspěšného chodu SCLLD, především bezchybné realizace jednotlivých programových rámců v SCLLD (IROP, PRV), dále pak o zvýšení absorpční kapacity území prostřednictvím animace CLLD a zvýšení absorpční kapacity škol a školských zařízení prostřednictvím animace školství a úspěšnou realizaci a administraci projektů spolupráce. Dále zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, budování partnerství veřejného a soukromého sektoru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 logo IROP barevn