2.  Výzva k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020.

Seznam přijatých Žádostí o podporu ve 3. Výzvě PRV místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. naleznete zde: 

Seznam žádostí, které byly Místní akční skupinou Hlubocko - Lišovsko o.p.s. vybrány k podpoře, naleznete zde:

 

Vyhlášení výzvy: 3. 7. 2018

Zahájení příjmu žádostí: 17. 7. 2018

Ukončení příjmu žádostí: 31. 7. 2018

Registrace projektů na RO SZIF: 31. 8. 2018

Seminář pro žadatele: 10. 7. 2018, 14:00 hodin, Plzeňská 2311/2a, České Budějovice (Dům techniky) Pozvánka zde:

 

Text 2. Výzvy PRV

Interní postupy PRV

Fiche 1 Zemědělství

Fiche 2 Zpracování zemědělských produktů

Fiche 6 Lesnictví

Dokumenty: Výběrová a rozhodovací komise

 

Odkaz na Pravidla 19.2.1 

Instrukce pro vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků

2.  Výzva k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020.

Seznam přijatých Žádostí o podporu ve 3. Výzvě PRV místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. naleznete zde: 

Seznam žádostí, které byly Místní akční skupinou Hlubocko - Lišovsko o.p.s. vybrány k podpoře, naleznete zde:

 

Vyhlášení výzvy: 3. 7. 2018

Zahájení příjmu žádostí: 17. 7. 2018

Ukončení příjmu žádostí: 31. 7. 2018

Registrace projektů na RO SZIF: 31. 8. 2018

Seminář pro žadatele: 10. 7. 2018, 14:00 hodin, Plzeňská 2311/2a, České Budějovice (Dům techniky) Pozvánka zde:

 

Text 2. Výzvy PRV

Interní postupy PRV

Fiche 1 Zemědělství

Fiche 2 Zpracování zemědělských produktů

Fiche 6 Lesnictví

Dokumenty: Výběrová a rozhodovací komise

 

Odkaz na Pravidla 19.2.1 

Instrukce pro vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků

Dne 13. 7. 2017 byla řídícími orgány Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva zemědělství ČR schválena konečná podoba Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. pro období 2014 - 2020 (SCLLD). Dokument SCLLD včetně příloh naleznete zde:

Při vypracovávání strategie MAS Hlubocko – Lišovsko bylo zapojeno obyvatelstvo celého území MAS. V rámci dotazníkového šetření byly osloveny všechny domácnosti území MAS (vyjma obcí Jivno a Dubičné, které přistoupily až v průběhu roku 2014, resp. 2015). Byl připraven komplexní dotazník, který byl na přelomu července a srpna 2014 distribuován prostřednictvím České pošty s.p. Tímto způsobem bylo zapojeno do přípravy strategie více než 22 000 obyvatel bez rozdílu pohlaví, věku, vzdělání a profese. Je tedy zřejmé, že uvedená forma zapojení veřejnosti do regionálního dění umožnila anonymně se vyjádřit k dění v obcích a ovlivnit zaměření a koncipování strategie. Vráceno a vyhodnoceno bylo téměř 300 dotazníků.


V letních měsících roku 2014 proběhlo i dotazníkové šetření názoru návštěvníků regionu Hlubocko – Lišovska. Z dotazníků nevyplynula výrazně překvapivá data, přesto se podařilo zachytit určité podněty a impulzy pro diskusi a pro další podporu a zvýšení spokojenosti návštěvníků.


Z hlediska podrobné analýzy stavu obcí byli do přípravy strategie zapojeni představitelé všech 21 členských obcí MAS v rámci dotazníkového šetření v obcích. Vyplňování dotazníků probíhalo při osobním rozhovoru se starosty nebo byly dotazníky zasílány a vraceny elektronickou poštou. Vyhodnocení získaných dat tvoří důležitou součást analytické části SCLLD.


Zájmové skupiny, jejichž představitelé se podíleli na plánování a přípravě SCLLD, se začaly formovat v průběhu let 2013 a 2014. Ze strany MAS byly postupně oslovovány subjekty, které měly zájem aktivně se podílet na rozvoji území. Velkou měrou se na přípravách na nové dotační období 2014 – 2020 podílely také zástupci zakladatelských subjektů MAS: Svazek obcí Budějovicko – Sever, Svazek obcí Lišovsko, G-PROJECT, s.r.o., Okresní agrární komora České Budějovice, BESI a.s., Lesy Hluboká nad Vltavou a.s., STEINBAUER LECHNER s.r.o. a Jihočeská RŮŽE z.s..


Zástupci MAS Hlubocko – Lišovsko se pravidelně účastní zasedání svazků obcí, jejichž území je shodné i s územím MAS. Na těchto zasedáních MAS pravidelně informuje starosty svých členských obcí o postupu při tvorbě SCLLD a diskutuje možné projektové záměry v dotačním období 2014 – 2020.


Dne 5. 3. 2015 se ve společenském sále obce Borek konalo první zasedání shromáždění partnerů MAS Hlubocko – Lišovsko, kde byl schválen Statut organizační složky MAS a zvoleni členové jednotlivých orgánů organizační složky. Členové shromáždění partnerů a zároveň zástupci jednotlivých zájmových skupin MAS (Rozvoj občanské vybavenosti, Rozvoj zemědělství, Rozvoj podnikání a cestovního ruchu a Rozvoj obecně prospěšných aktivit) byli informováni o dotačních možnostech v období 2014 – 2020, o průběhu schvalování jednotlivých operačních programů a o tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v území MAS Hlubocko – Lišovsko. Partnerům MAS byla představena pracovní verze SCLLD a zároveň byli přizváni k podílení se na její konečné podobě. Dokumenty k zasedání zde.


V průběhu let 2015 a 2016 se třikrát konala i neformální pracovní setkání zástupců všech zájmových skupin, kde byli jejich členové i hosté z řad veřejnosti informováni o průběhu tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v území MAS Hlubocko – Lišovsko. Zároveň zde byly postupně představovány jednotlivé operační programy, do nichž se MAS Hlubocko – Lišovsko plánovala zapojit, byly zde prodiskutovávány projektové záměry potenciálních žadatelů z řad zástupců obcí
i soukromého sektoru. Vzhledem k tomu, že svou účast na pracovních setkáních nepotvrdili vždy všichni zástupci zájmových skupin, nebyla tato setkání konána zvlášť pro jednotlivé zájmové skupiny, ale společně. Hlavním přínosem těchto setkání byla zejména možnost prodiskutovat jednotlivá témata z více úhlů pohledu a detailně probrat dopady jednotlivých možných rozhodnutí jak z hlediska veřejného, tak i soukromého či neziskového sektoru. Vedlejším aspektem těchto setkání bylo
i navázání kontaktů a seznámení jednotlivých aktérů v území, kteří mají zájem o jeho rozvoj. Toto síťování je a bude důležité pro další činnost MAS i smysluplný komplexní rozvoj celého území MAS Hlubocko – Lišovsko a tvoří základ pro budoucí animační aktivity MAS.

Pracovní setkání zájmových skupin Borek 7. 5. 2015Pracovní setkání zájmových skupin Hluboká nad Vltavou 22. 10. 2015Pracovní setkání zájmových skupin Hluboká nad Vltavou 3. 3. 2016

 Vzhledem k tomu, že MAS Hlubocko – Lišovsko patří k relativně menším MAS z hlediska územního rozsahu, zástupci MAS hojně komunikují s partnerskými i nepartnerskými aktéry v území telefonicky, elektronicky i osobně. Při těchto konzultacích jsou diskutovány zejména jednotlivé projektové záměry budoucích potenciálních žadatelů, jejichž náměty a připomínky nemalou měrou přispěly ke konečné podobě SCLLD.


Na webových stránkách MAS je k dispozici široké veřejnosti pracovní i konečná verze Strategie CLLD. Jakýkoli člen komunity má možnost podílet se na přípravě strategie a na uvedené kontakty zasílat své dotazy, náměty, postřehy a připomínky, případně prostřednictvím internetového formuláře. Této možnosti podílení se na tvorbě SCLLD využilo mnoho již zkušených žadatelů z období 2008 – 2013, ale i nových potenciálních žadatelů v území, s jejichž přispěním byla vytvořena Databanka projektů. Tuto databanku MAS Hlubocko – Lišovsko využívala a zohlednila při tvorbě SCLLD s ohledem na schválené operační programy a aktuální komunitní plánování. Databanka projektů je dostupná zde.


Komunitní projednání pracovní verze strategie a dotačních možností v MAS proběhla ve dnech 17. 12. 2015 se starosty obcí (veřejným sektorem) na OÚ Borek a MÚ Lišov. Jednání se zúčastnili téměř všichni starostové v území MAS, v plném počtu tedy byla zastoupena zájmová skupina Rozvoj občanské vybavenosti.

Komunitní projednání pracovní verze SCLLD (veřejný sektor) Borek 17. 12. 2015Komunitní projednání pracovní verze SCLLD (veřejný sektor) Lišov 17. 12. 2015

 Projednání pracovní verze SCLLD s podnikateli, zemědělci a zástupci NNO na území (soukromým sektorem) proběhlo v zasedací místnosti MÚ Lišov dne 15. 2. 2016. Jednání se zúčastnili partneři a zástupci zájmových skupin MAS (Rozvoj zemědělství, Rozvoj podnikání a cestovního ruchu a Rozvoj obecně prospěšných aktivit), ale také ostatní aktéři a potenciální žadatelé v území. Dokumenty z obou zasedání jsou dostupné zde.

 Komunitní projednání pracovní verze SCLLD (soukromý sektor) Lišov 15. 2. 2016

Dne 29. 3. 2016 proběhlo na společném zasedání shromáždění partnerů, správní a dozorčí rady MAS závěrečné komunitní projednání finální verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje včetně příloh a následně i schválení všech dokumentů shromážděním partnerů a správní radou MAS.

Společné zasedání shromáždění partnerů, správní a dozorčí rady MAS MÚ Lišov 29. 3. 2016

Zápisy, prezenční listiny, projednávané dokumenty a fotodokumentace ze všech zasedání týkajících se SCLLD jsou dostupné na webových stránkách MAS zde.

Dne 29. 3. 2016 byla shromážděním partnerů a správní radou MAS schválena finální podoba Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko o.p.s. pro období 2014 – 2020 (SCLLD). Strategie byla předložena k posouzení na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a zároveň zaslána ke zveřejnění v Databázi strategií. Po schválení SCLLD ze strany MMR ČR může MAS zahájit proces vypisování prvních výzev.

Schválenou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje včetně příloh naleznete zde:

Dokumentaci ze společného zasedání shromáždění partnerů, správní a dozorčí rady MAS ze dne 29. 3. 2016 v Lišově naleznete zde:

Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko v rámci Operačního programu technická pomoc financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) dokončila pracovní verzi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro období 2014 - 2020. Ve spolupráci s partnery MAS, představiteli svých členských obcí a veřejnosti MAS Hlubocko – Lišovsko zpracovala finální verzi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, která bude komunitně projednána dne 29. 3. 2016 při společném zasedání shromáždění partnerů, správní a dozorčí rady MAS v Lišově. Aktuální konečnou podobu SCLLD včetně příloh naleznete zde.

Na finální podobě strategie se můžete svými připomínkami a postřehy podílet i Vy. Vaše připomínky zasílejte na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Není Vám lhostejný stav místa, ve kterém žijete / pracujete / studujete / relaxujete? Chcete se vyjádřit ke stavu a budoucímu rozvoji svého okolí?

Zajímá nás i Váš názor!

Sdělte nám, jaké přání a potřeby má Vaše obec / podnik / nezisková organizace.

Staňte se členkou / členem orgánu, který se bude v následujících měsících podílet na tvorbě integrované strategie území Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko. V orgánu budou reprezentativně zastoupeni zástupci veřejného sektoru, podnikatelů, neziskových organizací a občanů. Díky Vaší účasti budete mít možnost pozitivně ovlivnit směr, jakým se má rozvoj regionu ubírat.

V případě jakýchkoli dotazů, podnětů, projektových záměrů, připomínek či zájmu o účast v orgánu nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 773 644 373 nebo emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Integrovaná strategie území (ISÚ) je více odvětvová strategie zpracovaná na základě komunikace s obyvateli, neziskovými organizacemi, podnikateli a obcemi v regionu. Strategie vychází z poptávky komunity (přání), zjištěných objektivních potřeb a zdrojů regionu (možností).

isu

V současné době Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. přistoupila k vytvoření této strategie, na základě které by mohla zajistit desítky milionů korun na rozvoj území v období 2014 - 2020. Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. v období 2008 - 2013 přerozdělila mezi žadatele ze svého území více jak 35 mil. Kč na podporu vzniku nebo obnovy místních komunikací, vodovodů, kanalizací, veřejných prostranství, na rekonstrukci kaplí a kostelů, na vybudování stezek, na pořízení technologií určených pro živočišnou a rostlinnou výrobu atd. (více informací viz Podpořené projekty).