eu

 

Při realizaci projektů podpořených Místní akční skupinou Hlubocko - Lišovsko o.p.s. musí příjemci dotace postupovat dle pravidel stanovených Programem rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013.Níže je uvedeno hlavní rozdělení zadávacích řízení a s nimi spojených povinností.

Zadávací řízení pro zadávání zakázek dle režimu zákona č. 137/2006 Sb.


Při zadávání veřejné zakázky postupuje zadavatel (příjemce dotace, který je veřejný, dotovaný nebo sektorový zadavatel) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a k Žádosti o proplacení výdajů dokládá dokumentaci dle Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení (str. 1 - 4).

Zadávací řízení pro zadávání zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.

Zadavatelé (příjemci dotace) mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, u nichž předpokládaná hodnota zakázky přesáhne 500 000 Kč (bez DPH) jsou povinni uskutečnit zadávací řízení tím způsobem, že zajistí předložení nabídek nejméně od tří dodavatelů. Předpokládanou cenou předmětu zakázky se rozumí cena bez DPH.

Konkrétní postup:

1. Rozdělení rozpočtu projektu do 3 oblastí (podle předmětu):
a. služby
b. dodávky (pořízení věci zejména formou koupě včetně služby spočívající v umístění, montáži či uvedení takového zboží do provozu, pokud tyto činnosti nejsou základním účelem veřejné zakázky, avšak jsou nezbytné ke splnění veřejné zakázky na dodávky, tzn. hodnota služeb musí být menší než hodnota dodávky)
c. stavební práce
2. Určení předpokládané ceny uvedených 3 oblastí dle rozpočtu projektu
3. Realizace veřejné zakázky dle podmínek Programu rozvoje venkova (str. 8 Pravidel IV.1.2.)
a. nad 500 000 Kč bez DPH
b. pod 500 000 Kč bez DPH
4. Doložení dokumentace k Žádosti o proplacení výdajů dle Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení (str. 5 - 8).