logo IROP barevn

Název projektu:

CLLD - přípravné, podpůrné a provozní činnosti Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

Registrační číslo projektu:

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008981

Doba realizace:

1. 1. 2015 - 31. 12. 2018

Schválený rozpočet:

2 001 693,- Kč

Schválená dotace:

1 901 608,- Kč

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na přípravné, podpůrné a provozní činnosti prováděné Místní akční skupinou Hlubocko - Lišovsko o.p.s. k zajištění dobrého fungování komunitně vedeného místního rozvoje a implementace Strategie CLLD pro programové období 2014 - 2020. Zejména se jedná o přípravu a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluaci Strategie CLLD a animační aktivity v území MAS.

Zdroj financování:

6. výzva IROP Specifický cíl 4.2