Od kdy jsou výdaje projektu uznatelné?
Výdaje projektu jsou uznatelné od data zaregistrování žádostí na SZIF. O této skutečnosti MAS informuje jednotlivé žadatele.

Je možné zkontrolovat projekt před jeho předložením na MAS?
Projekty je možno konzultovat s manažerem MAS, a to nejen v průběhu vyhlášené výzvy. MAS dále pořádá semináře před vyhlášením každé výzvy, kde je možno projektové záměry rovněž konzultovat.

 

Jaké jsou nejčastější chyby u předložených žádostí o dotaci?

  •  Nedoložení příloh v požadované podobě,
  •  chybně uvedený počet stran v seznamu příloh,
  •  nedoložení čestných prohlášení v podobě vyžadované SZIF,
  •  nedoložení všech příloh ve dvou vyhotoveních,
  •  nečitelná katastrální čísla na katastrální mapě,
  •  neuvedení příslušného měřítka na katastrální mapě.

 

Je možno doložit stavební povolení, které bude pravomocné až po ukončení výzvy k předkládání žádostí?
Ano, k nabytí právní moci však musí dojít nejpozději v den zasedání Výběrové komise MAS. Žadatel musí do tohoto termínu doložit pravomocné stavební povolení.

 

Musí se k žádosti o dotaci přikládat položkový rozpočet?
Nejedná se o povinnou ani nepovinnou přílohu. Informace o rozpočtu se uvádějí pouze v projektu, a o ve struktuře dle závazné osnovy projektu.

 

Kde seženu informace o přílohách, které potřebuji k předložení žádosti o dotaci?
Veškeré informace jsou uvedeny na internetových stránkách MAS (www.mashl.cz). V případě jakýchkoliv nejasností je možno se obracet na manažera MAS.

 

Kdo vybírá projekty, které mají být podpořené?
Projekty hodnotí Výběrová komise MAS, která následně předkládá Správní radě MAS seznam projektů doporučených k financování. Rozhodujícím orgánem je tedy Správní rada MAS.

 

Jak zvýšit možnost na úspěšnost žádosti?
Především je nutné reagovat na jednotlivá preferenční kritéria, která jsou v rámci dané Fiche hodnocená. Nejvýznamnější část bodů (20 z 90) lze získat tím, že projekt bude naplňovat některý z indikátorů MAS, viz Strategický plán Leader.

 

Kdy bude vyhlášena další výzva?
Plán výzev schvaluje správní rada MAS vždy na začátku kalendářního roku. Většinou jsou vypsány dvě výzvy během roku, a to v květnu a září.