eu

 

Dne 13. 11. 2015 od 13:00 hodin se v Praze v Evropském domě uskuteční seminář na téma dotační možnosti v Integrovaném regionálním operačním programu, aktuální výzvy - Deinstitucionalizace sociálních služeb a Sociální podnikání. Prezentace přednesou a Vaše dotazy zodpoví zástupci Centra pro regionální rozvoj ČR Mgr. Dominika Mikulášová a Mgr. Jan Veselský. Vstup na seminář je zdarma. Pozvánku a více informací naleznete zde.

Dne 1. 12. 2015 se od 9:30 hodin v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích uskuteční Výroční konference ROP Jihozápad 2015. Konference je rozdělena do tří bloků. V dopolední části vystoupí zástupci Regionální rady Jihozápad, kteří shrnou uplynulé programové období 2007-2013. V druhé části konference se starostové okresních měst podělí o své zkušenosti při čerpání dotací z ROP Jihozápad. Třetí část bude pak věnována programovému období 2014–2020 a rozvojové strategii území. Více informací o konferenci naleznete na webových stránkách ROP Jihozápad.

Obce do 2000 obyvatel mohou v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2016 financovat obnovu, údržbu a výstavbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti. V tomto dotačním titulu lze provést opravu, obnovu, výstavbu či rekonstrukci budovy nebo stavby v majetku obce. Dále lze podpořit komplexní úpravu veřejných prostranství, obnovu, údržbu a zřizování veřejné zeleně, opravu, rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, rozhlasu, cyklistických a pěších stezek. V rámci tohoto dotačního titulu bude možné podpořit i poskytování služeb na venkově, malé a střední zemědělské i nezemědělské podnikání. Více informací naleznete zde.

Na podporu živočišné výroby a potravinářského sektoru půjdou dvě miliardy korun navíc. Rozhodl o tom ministr zemědělství Marian Jurečka. Celková částka pro první kolo příjmů žádostí v Programu rozvoje venkova tak dosáhne 7,46 miliardy korun. Největší částka z nově přidaných dvou miliard, více než 1,4 miliardy korun, posílí hlavně sektor skotu, drůbeže a prasat. Zemědělci z nich budou moci financovat výstavbu nebo rekonstrukci stájí, dojíren, skladů či jímek. Přibližně 500 milionů korun navíc je připraveno pro inovativní projekty ve zpracovatelském průmyslu. V operaci Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů dostanou v prvním kole příjmu žádostí o dotaci zemědělci a potravináři dalších 200 milionů korun. Za ně mohou například postavit jatka, sýrárny nebo další zpracovny zemědělských produktů. Více informací naleznete zde.

Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s. se stala čestným patronem Rozárčina stromu pro Adélku Jiranovou, která se narodila s dětskou mozkovou obrnou - spastická diparéza. Akci pořádal dne 9. 10. 2015 partner MAS Hlubocko – Lišovsko POHODÁŘI VSKH ve spolupráci s Rodinným centrem Rozárka. POHODÁŘI VSKH i Rodinné centrum Rozárka dlouhodobě Adélce pomáhají ve sběru víček na speciální terapie, které nehradí pojišťovna. Vysazení stromu pro Adélku proběhlo v rámci celorepublikového dobrovolnického projektu 72 hodin!. Celkem byly v zahradách na Pražském předměstí vysazeny dva stromy - jilm a javor. Patronkou druhého stromu se stala Ing. Martina Růžičková, zástupce Statutárního města České Budějovice Odboru ochrany životního prostředí.

Strom pro AdélkuStrom pro AdélkuStrom pro Adélku

Vážení partneři a příznivci MAS, dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Územní plánování a dotační výzvy, kterou pořádá Česká komora architektů ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Asociací pro urbanismus a územní plánování. Konference se bude konat dne 9. listopadu 2015 od 9.00 hodin v budově Poslanecké sněmovny ČR Praha 1 – Malá Strana. Více informací naleznete v pozvánce a v programu konference.

Město Hluboká nad Vltavou získalo dotaci z ROP NUTS II Jihozápad na projekt „ZTV Hluboká nad Vltavou Křesín - Pod Pilou", který byl předložen do 31. výzvy. Tento projekt zahrnoval výstavbu nových místních komunikací v lokalitě Křesín v Zámostí. Nová místní komunikace a chodníky budou sloužit pro napojení rozvojové plochy určené pro bydlení na páteřní komunikaci napojující plochu i město na nadřazenou dopravní síť - silnici č. II/146. Současně byla upravena nebezpečná křižovatka ulic Křesínská a Pražská. Nové komunikace výhledově napomohou k zajištění dopravní dostupnosti dalších rozvojových ploch pro bydlení, občanskou vybavenost nebo podnikání v části města Hluboká nad Vltavou – Zámostí. V rámci projektu došlo k vybudování místních komunikací o celkové délce 740 m (vozovka, chodník, pojížděný chodník). Mezi vozovkou a chodníkem byl vybudován dělící zelený pás. Nedílnou součástí projektu bylo také vybudování veřejného osvětlení a provedení odvodnění nové místní komunikace. Celková cena stavebních prací byla 16,3 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje činily 8,4 mil. Kč. Dotace z ROP NUTS II Jihozápad je ve výši 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

ZTV Křesín Pod Pilou

V Líšnici, místní části města Hluboká nad Vltavou, byla v letošním roce z dotace ROP NUTS II Jihozápad podpořena rekonstrukce místní komunikace "Pod Horou". Původní stav byl velmi nevyhovující. Nyní díky projektu podpořenému v rámci 35. výzvy ROP Jihozápad došlo k položení nového asfaltového povrchu, který zde dosud chyběl. Celkové výdaje projektu činí cca 1 mil. Kč, přičemž dotace z ROP Jihozápad je ve výši 95 % z celkových způsobilých výdajů projektu.Místní komunikace Pod Horou v Líšnici

Vážení partneři a příznivci MAS, dovolujeme se Vás pozvat na pracovní setkání zájmových skupin, které se uskuteční dne 22. 10. 2015 v zasedací místnosti MÚ Hluboká nad Vltavou od 14:00 do 16:00 hodin. Bude projednána pracovní verze připravované Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, dotační možnosti v MAS v novém období 2014 – 2020, a také aktuální informace v operačních programech IROP, PRV a OPZ. Pozvánku naleznete zde.

Jménem Římskokatolické farnosti Rudolfov, partnera MAS Hlubocko –Lišovsko, Vás srdečně zveme na koncert Pěveckého sboru jihočeských učitelek (PSJU), který se uskuteční dne 10. října 2015 od 18 hodin v kostele svatého Víta v Rudolfově. Pěvecký sbor jihočeských učitelek se během svého působení vypracoval mezi přední amatérská hudební tělesa, která koncertují nejen v Čechách ale i po celé Evropě. Pozvánku na akci naleznete zde.