eu

 

Dne 9. října 2015 se v areálu zahrádkářské kolonie České Budějovice Pražské předměstí (sjezd z Nádražní ulice u Sika) uskuteční dobrovolnická akce „Rozárčin strom" pro Adélku Jiranovou v rámci celorepublikového projektu 72 hodin. Akci pořádá partner MAS Hlubocko – Lišovsko POHODÁŘI VSKH ve spolupráci s Rodinným centrem Rozárka. Finančně se na akci podílí Česká rada dětí a mládeže (pořízení stromu v rámci projektu 72 hodin). Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s. bude čestným patronem nově vysazeného stromku pro malou Adélku. Pozvánka na akci je ke stažení zde.

Dne 29. září 2015 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 6. výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020, specifického cíle 4.2 – Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS. Cílem je podpora aktivizace občanů mikroregionu, budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova. Oprávněnými žadateli jsou místní akční skupiny, které získaly Osvědčení o splnění standardů a mají schválenou strategii CLLD. Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 1,9 mld. korun. Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. září 2015. V aplikaci MS2014+ je od 30. září 2015 možné žádosti připravovat a podávat. Příjem žádostí o podporu bude ukončen 30. června 2018. Více informací naleznete zde. MAS Hlubocko – Lišovsko v současné době dopracovává Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2020 (své připomínky k pracovní verzi můžete zasílat zde) a vypořádává požadavky CP SZIF ke standardizaci Místních akčních skupin. Po obdržení Osvědčení o splnění standardů MAS a finalizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2020 se MAS Hlubocko – Lišovsko do výzvy 06.4.59 zapojí.

Dne 21. září 2015 byla vyhlášena výzva č. 023 v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014 - 2020 (OPZ) na podporu procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce. Specifickým cílem výzvy je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Příjem žádostí o podporu bude zahájen 1. října 2015 a bude ukončen 30. listopadu 2015 v 12h. Bližší informace o výzvě jsou uveřejněny zde.

Dne 16. září 2015 zveřejnil Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) aktualizovaná Obecná Pravidla pro žadatele a příjemce platná od 15. září 2015. Obecná Pravidla pro žadatele příjemce se týkají všech specifických cílů IROP a všech vyhlášených i plánovaných výzev. Dokument včetně jeho příloh je ke stažení zde.

Spolek pro obnovu venkova (SPOV) uskutečnil v rámci doprovodného programu výstavy Země živitelka 2015 seminář pod názvem Podpora rozvoje venkova v ČR, který navštívilo více jak 100 zástupců odborné veřejnosti. Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje v roce 2016 podpořit z národních zdrojů např. obnovy a rekonstrukce komunikací, drobných sakrálních staveb, odstraňování bariér v budovách či zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci. Podpora se bude týkat i cestovního ruchu, bytové politiky a neziskových organizací. Více informací naleznete zde.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vytvořilo webovou aplikaci www.obcepro.cz, která je on-line nástrojem pro podporu strategického plánování v obcích. V průběhu října a listopadu 2015 budou v každém kraji konat semináře, kde bude aplikace podrobně představena. Semináře jsou pořádány Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s odbornými útvary příslušných krajských úřadů. V Jihočeském kraji se bude seminář konat v Českých Budějovicích dne 3. 11. 2015 v prostorách Clarion Congress Hotelu od 9:30 hodin. Dokumenty ke stažení zde - pozvánka a přihláška.

Od čtvrtka 27. srpna do úterý 1. září 2015 se koná 42. ročník výstavy Země živitelka. Jedním z hlavních témat je rozvoj života na venkově. Každoroční motto výstavy „Budoucnost českého zemědělství a českého venkova" a tradiční prezentace Celostátní sítě pro venkov, Národní sítě Místních akčních skupin České republiky a Spolku pro obnovu venkova České republiky bude tvořena ve spolupráci s místními akčními skupinami z České a Slovenské republiky, Národnej siete rozvoja vidieka SR, Národnej Siete Slovenských Miestnych Akčných Skupín a dalšími partnerskými organizacemi z veřejné a soukromé sféry. Svoji činnost přestaví také Ministerstvo pro místní rozvoj. Na pátek 28. srpna bude již po sedmé připraven Večer venkova s hudbou a doprovodným programem. Letošní ročník se ponese ve znamení 20. výročí soutěže Vesnice roku, v rámci níž bude předáno ocenění všem vítězným vesnicím za posledních 20 let. Více informací naleznete zde.

Od ledna 2015 byla Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s. zapojena do projektu spolupráce s dalšími šesti místními akčními skupinami z Jihočeského kraje. Projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013 – Osa IV. Leader, Opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce. Výstupem projektu je společně zpracovaná metodika „Metody optimalizace fungování MAS". Projekt nyní čeká na schválení platby. Více o projektu na www.mashl.cz/projekt-spoluprace.

Dne 3. 8. 2015 zahajuje Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF) první kolo příjmu žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Úvěry na nákup půdy, Podpora nákupu půdy – snížení jistiny a Sociální zemědělství. V souladu s pravidly pro poskytování podpor v rámci uvedených programů bude první kolo příjmu žádostí ukončeno ke dni 31. 12. 2015. V rámci programu Sociální zemědělství jsou pro první kolo příjmu žádostí alokovány finanční prostředky ve výši 50 mil. korun. Žádosti budou přijímány prostřednictvím místně příslušných pracovišť SZIF nebo prostřednictvím PGRLF. Pokyny pro poskytování podpor a formulář žádosti o poskytnutí podpory jsou přístupné v sekci www.pgrlf.cz "Ke stažení" nebo na stránkách SZIF v sekci "Národní dotace".

Dovolujeme si Vás pozvat na Lišovské slavnosti 2015, které se budou konat dne 12. září 2015 v Lišově. Můžete se těšit na bohatý kulturní program, jehož náplní bude například ukázka řemesel, průvod městem, vystoupení několika kapel včetně The Beatles Revival či vystoupení Blaťáckého souboru. Po celý den pro Vás také bude připravena spousta dobrého jídla a pití. Vše se bude odehrávat na náměstí Míru, a to od 12:30 hodin do 23:00 hodin, kdy budou slavnosti zakončeny slavnostním ohňostrojem. Pozvánka na akci je ke stažení zde.