eu

 

1. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. – IROP – Doprava v rámci výzvy IROP Č. 53 „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy - Integrované projekty CLLD"

Seznam Žádostí, které byly Místní akční skupinou Hlubocko - Lišovsko o.p.s. vybrány k podpoře naleznete zde:

Podporované aktivity:

  •  rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší
  •  rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty

 

Vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí v MS2014+: 17. 9. 2018 10:00 hodin

Ukončení výzvy a příjmu žádostí v MS2014+: 31. 12. 2018 00:00 hodin

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2022

Seminář pro žadatele: 16. 10. 2018 9:00 hod. Dům techniky, Plzeňská 2311/2a, České Budějovice - pozvánka, prezentace

 

Text 1. Výzvy IROP - Doprava

Text 1. Výzvy IROP - Doprava - změna č. 1

Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí

Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní listy

Interní postupy MAS

Odkaz na Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce ve výzvě IROP č. 53 „Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD"

Dokumenty - výběrová a rozhodovací komise

                   - rozhodovací komise